Φαρμακευτικός Σύλλογος Θήβας

arxikieisodoseggrafi
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣIΟ
Δευτέρα, 22 Ιανουάριος 2018 09:10

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣIΟ

1.     Της Αικατερίνης ΜΑΜΑΛΗ, φαρμακοποιού, κατοίκου Θηβών Βοιωτίας, οδός Επαμεινώνδα αρ. 135.

2.       Του Αργύρη ΠΑΥΛΤΔΗ, φαρμακοποιού, κατοίκου Θηβών Βοιωτίας, οδός Επαμεινώνδα αρ. 66.

3.  Του Μορσεντ ΧΑΜΝΑΝΤ, φαρμακοποιού, κατοίκου Δόβραινας Βοιωτίας.

4.     Του Κωνσταντίνου ΜΕΛΤΣΣΑΡΗ, φαρμακοποιού, κατοίκου Θηβών Βοιωτίας, οδός Αγίου Αθανασίου αρ. 32.

5.  Του Θεόδωρου ΚΑΟΥΣΤΑ, φαρμακοποιού, κατοίκου Θεσπιών Βοιωτίας.

6.    Της Ευαγγελίας ΜΑΡΑΝΗ - ΚΑΛΠΟΥΖΟΥ, φαρμακοποιού, κατοίκου Θηβών Βοιωτίας, οδός Κάδμου αρ. 39.

7.    Του Σπυρίδωνος ΣΤΡΑΤΤΚΗ, φαρμακοποιού, κατοίκου Θηβών Βοιωτίας, οδός Αγίου Αθανασίου αρ. 46.

8.   Του Ξενοφώντος ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, φαρμακοποιού, κατοίκου Θηβών Βοιωτίας, οδός Δίρκης αρ. 35.

9.   Της Αγγελικής ΨΑΡΡΑ, φαρμακοποιού, κατοίκου Θηβών Βοιωτίας, οδός Τσεβά αρ. 1.

10. Του Ιωάννη ΒΡΕΤΤΟΥ, φαρμακοποιού, κατοίκου Θηβών Βοιωτίας, οδός Πινδάρου αρ. 92.

11.   Της Μαρίας ΧΟΥΧΟΥΜΗ - ΣΤΝΝΗ, φαρμακοποιού, κατοίκου Θηβών Βοιωτίας, οδός Πινδάρου αρ. 42.

12.   Του Γεωργίου ΠΑΝΑΓΤΩΤΟΥ, φαρμακοποιού, κατοίκου Θηβών Βοιωτίας, οδός Οιδίποδος αρ. 9.

13.    Της Παγώνας ΜΕΛΕΤΙΟΥ, φαρμακοποιού, κατοίκου Αγίων Θεοδώρων Θηβών Βοιωτίας, οδός Αυλίδος αρ. 40.

14.       Του Τωάννη ΒΡΑΧΑ, φαρμακοποιού, κατοίκου Κουκουλέζας&ΚορίνηςΣχηματαρίου Βοιωτίας.

15.    Του Κωνσταντίνου ΑΓΓΕΛΟΥ, φαρμακοποιού, κατοίκου Θηβών Βοιωτίας, οδός Ποτνιών αρ. 27.

16.     Της Παναγιώτας ΜΑΡΑΝΗ, φαρμακοποιού, κατοίκου Θηβών Βοιωτίας, οδός Επαμεινώνδα αρ. 112.

17.       Της Αγγελικής ΚΕΡΑΣΤΩΤΟΥ - ΓΕΩΡΓΤΟΥ, φαρμακοποιού, κατοίκου Σχηματαρίου Βοιωτίας.

18.    Της Μαρίνας ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, φαρμακοποιού, κατοίκου Θηβών Βοιωτίας, οδός Λοξής Φάλαγγος αρ. 5.

19.             Της ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗ ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», εδρεύουσα εις το Σχηματάρι επί της οδού Ταξιαρχών αρ. 5, νομίμως εκπροσωπουμένης.

20.   Της ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΥΦΑΝΤΗ & ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗ Ο.Ε.», εδρεύουσα εις το Σχηματάρι Βοιωτίας επί της οδού Ταξιαρχών αρ. 5, νομίμως εκπροσωπουμένης.

21.   Της ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΑΛ. - ΚΑΡΒΕΛΗ Β. Ο.Ε.», εδρεύουσα εις την Θήβα Βοιωτίας επί της οδού Επαμεινώνδα αρ. 39, νομίμως εκπροσωπουμένης.

22.        Της ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΩΝ/ΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ», εδρεύουσα εις την Θήβα Βοιωτίας επί της οδού Επαμεινώνδα αρ. 113, νομίμως εκπροσωπουμένης.

23.   Της ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΨΑΛΛΙΔΑ ΙΛΙΑΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.», εδρεύουσα εις τα Οινόφυτα Βοιωτίας επί της Λεωφόρου Δήλεσι - Χαλκούτσι, νομίμως εκπροσωπουμένης.

24.   Της ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΤ. ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΡ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ - ΖΗΚΑ Ο.Ε», εδρεύουσα εις τη Θήβα Βοιωτίας επί της οδού Πινδάρου αρ. 70, νομίμως εκπροσωπουμένης.

25.      Της ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», εδρεύουσα εις τη Θήβα Βοιωτίας επί της οδού Επαμεινώνδα αρ. 1, νομίμως εκπροσωπουμένης.

26.       Της ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΣΕΚΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», εδρεύουσα εις τη Θήβα Βοιωτίας επί της οδού Επαμεινώνδα αρ. 101, νομίμως εκπροσωπουμένης.

Οι εδώ συμβαλλόμενοι έχουν ασκήσει ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών την από 23.12.2012 αγωγή (γενικός αριθμός καταθέσεως 27433/2012) κατά 1) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», εδρεύοντος εις το Μαρούσι Αττικής επί Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 39, νομίμως εκπροσωπουμένου, ως καθολικού διαδόχου του απορροφηθέντος Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας» (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΤΕΑΠΑΠ ΔΕΗ), και 2) Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής

Ωφέλειας» (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΤΕΑΠΑΠ ΔΕΗ), εδρεύοντος εις την Αθήνα επί της Λεωφόρου Πατησίων αρ. 54, νομίμως εκπροσωπουμένου.

Η ως άνω αγωγή προσδιορίστηκε προς συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 29ο Μονομελές) κατά την δικάσιμο της 22ας Φεβρουαρίου 2018, μετ’ αναβολήν από 22.02.2018.

Εντολή:

...εξουσιοδοτούν τον Ηλία Δημητρέλλο του Ανδρέα, Δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 21242, Σκουφά αρ. 52, Αθήνα) με ΑΦΜ 068293110/ΔΟΥ Δ' Αθηνών όπως ... παρασταθεί ενώπιον του κ. Γραμματέα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 23.12.2012 αγωγή (γενικός αριθμός καταθέσεως 27433/2012) μας καθώς και του δικογράφου αυτής κατά των εναγόμενων, όσο και της αιτουμένης δικαστικής δαπάνης.

Οι υπόχρεοι να προσκομίσουν στα γραφεία του Συλλόγου άμεσα (εντός της εβδομάδας) τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. 1) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ
  2. 2) ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
  3. 3) ΑΦΜ
  4. 4) ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ